Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník

nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetových služeb v oblasti copywritingu (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek

http://vera-vitovcova.cz/vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Věra Vítovcová

Sedlecká 5,Plzeň, 32300,Česká Republika, Telefon: 777061632, IČ: 63395932

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy

kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou

odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této

tematice.

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://vera-vitovcova.cz

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://vera-vitovcova.cz

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná

práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se

seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http:// vera-vitovcova.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://www.vera-vitovcova.cz

bjednavka najdete konečnou cenu ebooku. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů.

Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

IV. 2 Možnosti plateb:

IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

IV.4 Bonusy a slevy: Všechny bonusy a slevy , na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese http://www.vera-vitovcova.cz, budou zaslány emailem

spolu se zakázkou, po uhrazení částky.

V. Odstoupení od smlouvy

V.1 Za zakázku prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. V této lhůtěmáte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro

odstoupení počíná bežet následující den po doručení předmětu koupě.

1. Bankovním převodem na korunový účet prodávající

2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

V.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání

(například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,

není to však Vaší povinností.

V.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

a) Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny

platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější

způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně

neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho,

co nastane dříve.

b) Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k

obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

V.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

a) Oznámení o odstoupení od smlouvy

b) Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

c) Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

d) Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

e) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

f) Adresa spotřebitele/spotřebitelů

g) Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

h) Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: veravitovcova@seznam.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních

podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou

odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

VI. Odpovědnost

VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII. Ochrana údajů

VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému

přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných

účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a

aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VII.4 Možnost odhlášení

a) Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě

dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://www.vera-vitovcova.cz

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního

dozoru

a) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou

stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

b) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo

dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště

(tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

VIII.2 Účinnost

c) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.11.2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://vera-vitovcova.cz

popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je

dostupná na webových stránkách http://vera-vitovcova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Úvod

Ceník služeb/Objednávky

Kontakt

Novinky/Můj příběh

Ochrana osobních údajů

+420 777 061 632

http://vera-vitovcova.cz

veravitovcova@seznam.cz

© 2016 Všechna práva vyhrazena.